Zaznacz stronę

Regulamin korzystania z platformy jestembogata.pl

 1. Wstęp

 • Regulamin ten powstał w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania serwisu Jestembogata.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.jestembogata.pl oraz świadczonych przez ten serwis usług na platformie jestembogatakurs.pl.

 • Usługi oferowane przez serwis Jestembogata.pl to między innymi możliwość uczestniczenia w internetowych lub korespondencyjnych warsztatach, kursach i programach rozwojowych.
 • Regulamin niniejszy określa zakres odpowiedzialności oraz prawa i obowiązki Właściciela Serwisu a także prawa i obowiązki Użytkowników.
 • Warunkiem korzystania z Usług Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.

Aktualny Regulamin dostępny jest dla każdego na stronie internetowej serwisu pod adresem jestembogata.pl/regulamin oraz jestembogatakurs.pl/regulamin.

 • Nazwa Serwisu, jego koncepcja oraz wygląd graficzny, logo, oprogramowanie i baza danych oraz treści są przedmiotem praw autorskich i praw pokrewnych Organizatora Serwisu i jako takie podlegają ochronie prawnej.
 1. Definicje

 • Regulamin – niniejszy dokument zawierający zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Organizatora, wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część.
 • Serwis – edukacyjna platforma internetowa, funkcjonująca pod adresem www.jestembogata.pl, świadcząca usługi internetowych kursów, szkoleń i warsztatów z wykorzystaniem platformy jestembogatakurs.pl.
 • Organizator – Izabela Kaźmierczak, 4 Inner Growth Köpenickerstr 10A, 10997 Berlin NIP 60471803200
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która przeszła przez procedurę rejestracji i posiada Konto Użytkownika umożliwiające dostęp do Usług Serwisu albo dla której Konto Użytkownika zostało zarejestrowane przez osobę trzecią (inną osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną).
 • Dane Użytkownika – adres mailowy (identyfikator), login oraz hasło ustanowione przez Użytkownika, umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika.
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do autoryzowanego dostępu do Serwisu, określany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji lub poprzez zmianę Hasła. Hasło jest poufne i znane wyłącznie Użytkownikowi.
 • Login – jawny ciąg znaków alfanumerycznych. Login może, lecz nie musi być tożsamy z adresem mailowym.
 • Konto Użytkownika – konto utworzone przez Użytkownika podczas rejestrowania się do Serwisu, na które składają się obligatoryjnie: imię, nazwisko, adres email, login i hasło.
 • Rejestracja – czynność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną w celu utworzenia Konta Użytkownika na rzecz osoby fizycznej, która stanie się Użytkownikiem.
 1. Kursy – internetowe kursy, warsztaty, szkolenia i programy rozwojowe oferowane w Serwisie.
 2. Warunki korzystania z serwisu

 • Warunki ogólne
  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
  2. Akceptacja postanowień regulaminu jednoznaczna jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora drogą mailową informacji technicznych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
  3. Użytkownik może w osobnym oświadczeniu udzielić zgody na otrzymywanie informacji handlowej o nowych Usługach i Kursach Serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej będzie dokonywana przez Użytkownika albo podczas rejestracji, co zostanie potwierdzone przesłaną pocztą elektroniczną wiadomością potwierdzającą rejestrację albo przez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres …. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub poprzez zmianę ustawień w profilu Użytkownika
 • Warunki techniczne korzystania z Serwisu
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
  2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www oraz aktywne połączenie z siecią
  3. łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s
  4. system operacyjny Windows 7, Windows 8, MACOS 10, Linux
  5. przeglądarka internetowa Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera
  6. włączona akceptacja plików Cookie oraz obsługa skryptów Java Script
  7. Organizator nie gwarantuje zakładanej jakości dostępu do Serwisu w sytuacji nie spełnienia przez Użytkownika warunków pkt 3.3
 • Pliki cookies
  1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach. Pliki te są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika. Podmiotem, który zamieszcza pliki typu cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator. Korzysta on z plików typu cookies w celu:
   1. weryfikowania i rozwijania swojej oferty serwisów i usług,
   2. udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników,
   3. celów statystycznych dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami (reklamy, Adwords)
  2. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies korzystając z funkcji dostępnych w używanej przez niego przeglądarce internetowej.
  3. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować zniekształcenie prezentowanych treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
 • Korzystanie z usług serwisu jest dobrowolne.
 • Korzystanie z usług serwisu wymaga Rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika obejmującej: adres mailowy, imię i nazwisko oraz hasło, a także zalogowania się do serwisu.
 • Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika, chyba że uzyska on wyraźną zgodę Organizatora na posiadanie więcej niż jednego Konta Użytkownika.
 • Użytkownik nie może udostępniać informacji służących mu do logowania się do jego konta innym osobom. W razie podejrzenia, że dostęp do tych informacji uzyskała inna osoba Użytkownik powinien zawiadomić niezwłocznie Administratora wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej
 • Aktualna oferta usług Serwisu, wraz z ich opisem i cenami jest dostępna na stronach Serwisu.
 • Usługi serwisu są płatne. Równocześnie serwis zastrzega sobie prawo udostępniania Użytkownikom bezpłatnych lekcji próbnych, celem ułatwienia Użytkownikowi podjęcia decyzji o przystąpieniu do Kursu oraz Bezpłatnych Kursów Promocyjnych, Informacja o cenie znajduje się przy opisie każdego kursu.
 1. Ceny Kursów podane na stronach Serwisu są cenami brutto.
 2. Informacja o cenie znajduje się przy opisie każdego Kursu.
 3. Skorzystanie z Lekcji Próbnej jest dobrowolne i nie zobowiązuje Użytkownika do zakupu całości Kursu.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w oferowanym przez Serwis warsztacie, kursie lub programie rozwojowym jest opłacenie przez Użytkownika lub podmiot działający na rzecz Użytkownika wybranego Kursu z wyłączeniem Kursów Promocyjnych.
 5. Płatności obsługiwane są poprzez Przelewy24
 6. Dostęp do kursu zostaje umożliwiony niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Organizatora.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Kursie, w którym zdecydował się wziąć udział jest świadczeniem Organizatora, które z uwagi na jego charakter, nie może zostać przez Użytkownika zwrócone. Z tego powodu, zgodnie art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Użytkownik przystępując do Kursu przed upływem 10 dni od jego opłacenia traci prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest Kurs w terminie 10 dni od zawarcia umowy.
 8. W przypadku zapisania się przez Użytkownika na Kurs i opłacenia go przed datą rozpoczęcia, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do chwili uruchomienia Kursu i umożliwienia dostępu do Kursu. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest wysłać informację email na adres: info@jestembogata.pl najpóźniej do chwili uruchomienia Kursu i umożliwienia dostępu do Kursu. Z uwagi na specyficzny charakter świadczenia w postaci możliwości uczestnictwa w Kursie rezygnacja przysłana po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wywołuje skutków w stosunku do Organizatora.
 9. Prawa i obowiązki Organizatora
 • Organizator zobowiązuje się do:
  1. dostarczania treści kursowych zgodnych z opisem na stronie Kursu
  2. dołożenia najwyższej staranności, aby prezentowane treści były aktualne, kompletne i oparte na najlepszej dostępnej wiedzy
  3. prowadzenia Kursów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami
  4. Przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku podania przez Uczestnika niepełnych lub nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji,
  2. wyniki Użytkownika (lub ich brak), zmiany jego postawy i umiejętności oraz za wszelkie działania, jakie podjął Użytkownik w wyniku uzyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. Usunięcia konta Użytkownika, który nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. Czasowego wyłączania dostępności Serwisu ze względu na konieczność konserwacji i rozbudowy. Czasowe wyłączenie dostępności Serwisu następuje na czas nie przekraczający 12 godzin. W wypadku konieczności przeprowadzenia prac przez okres dłuższy niż mowa o tym w poprzednim zdaniu, Administrator zawiadomi o tej okoliczności Użytkowników. Każdorazowe wyłączenie dostępności będzie, zapowiadane na stronach Serwisu z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia.
  3. Zaprzestania świadczenia usług i zmiany profilu działalności powodowanych interesem gospodarczym Organizatora. Zaprzestanie świadczenia usług lub zmiana profilu działalności nastąpi z równoczesnym rozliczeniem się z Użytkownikiem z wpłat poczynionych na poczet płatnych usług, które nie będą zrealizowane z powodu zaprzestania świadczenia usług lub zmiany profilu działalności. O zaprzestaniu świadczenia usług lub zmianie profilu działalności Użytkownik zostanie zawiadomiony najpóźniej z wyprzedzeniem 3 dni za pomocą poczty elektronicznej.
  4. Prawa i obowiązki Użytkownika
 • Użytkownik ma prawo do:
  1. Korzystania z lekcji Próbnych Kursów oferowanych przez Serwis,
  2. Korzystania z materiałów kursowych na własny użytek,
  3. Pobierania wybranych materiałów kursowych i przechowywania ich we własnych archiwach,
  4. Aktywnego uczestniczenia w wykupionych przez siebie Kursach, w szczególności do komentowania na forum (jeśli jest dostępne), wyrażania swoich opinii, refleksji, wymiany poglądów z innymi uczestnikami,
  5. Swobodnego dostępu do swoich Danych, poprawiania ich i zmieniania,
  6. Zrezygnowania z Usług Serwisu w dowolnej chwili, poprzez usunięcie swoich danych z bazy Serwisu. Usunięcia danych Użytkownika może dokonać wysyłąjąc informację o chęci usunięcia danych na adres info@jestembogata.pl
  7. Zgłaszania Organizatorowi Serwisu informacji o istnieniu w serwisie nieodpowiednich treści, w szczególności naruszających jego majątkowe prawa autorskie lub naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zamieszczone przez innych Użytkowników w Serwisie. Zgłoszenia nieodpowiednich treści następuje poprzez przesłanie maila na adres info@jestembogata.pl
  8. Administrator dobiera Usługi Serwisu mając na uwadze ich potencjalne oddziaływanie na zdrowie psychiczne i fizyczne Użytkowników. W tym celu Administrator korzysta ze wskazań dostępnej mu wiedzy oraz informacji pochodzących od Użytkowników.
  9. Użytkownik świadomie podejmuje decyzję o korzystaniu z oferowanych przez Organizatora Usług, biorąc pod uwagę stan swojego zdrowia psychicznego i fizycznego, po konsultacjach ze specjalistą, o ile konsultacja taka może wydać się konieczne.
  10. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za swoje wyniki (lub ich brak), zmiany swojej postawy i umiejętności oraz za wszelkie działania, jakie podjął w wyniku uzyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności
 • Użytkownik zobowiązany jest:
  1. nie dystrybuować, nie udostępniać, nie rozpowszechniać i nie odsprzedawać materiałów kursowych innym osobom i podmiotom,
  2. nie zamieszczać na forach i w przestrzeni kursowej treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, rasistowskich i niezgodnych z dobrymi obyczajami,
  3. nie naruszać dóbr osobistych, praw majątkowych lub autorskich innych osób,
  4. nie korzystać z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
  5. nie podejmować żadnych działań, które służą uzyskiwaniu od innych Użytkowników Haseł i danych identyfikacyjnych, szczególnie w celach niezgodnych z prawem,
  6. Chronić dane dostępu do konta i nie udostępniać ich innym osobom.
  7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Konta Użytkownika
  8. Polityka prywatności
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest …
 • Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika w trakcie procedury Rejestracji, poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online na stronach zamówienia
 • Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do korzystania z Usług Serwisu
 • Zakres zbierania danych osobowych:
  1. Podczas procedury Rejestracji Użytkownik poproszony zostanie o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail
  2. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera adres IP Użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu w wyszukiwarce. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.
 • Dane osobowe zbierane są w celu:
  1. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług Serwisu
  2. wysyłki Użytkownikowi informacji o nowych produktach i usługach, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę
 • Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że wynika to z przepisów obowiązującego prawa
 • Użytkownik może w każdej chwili aktualizować i zmieniać swoje dane w ustawieniach profilu w Serwisie lub przesyłając informację na adres info@jestembogata.pl
 • Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, zmieniając ustawienia w profilu Użytkownika lub informując o tym administratora za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@jestembogata.pl
 • W razie, gdyby ochrona danych osobowych Użytkownika wymagała bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem, Administrator wysyła wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail użytkownika wskazany przy rejestracji.
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. ułatwienia Użytkownikowi logowania się do serwisu
  2. weryfikowania i rozwijania swojej oferty serwisów i usług, udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników,
  3. celów statystycznych dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami (reklamy, Adwords)
  4. Reklamacje i zastrzeżenia
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy składać drogą mailową na adres info@jestembogata.pl
 • W wiadomości reklamacyjnej wysyłanej do Serwisu należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres e-mail podawany podczas Rejestracji oraz dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia, wraz z oczekiwaniami Użytkownika dotyczącymi sposobu rozstrzygnięcia reklamacji
 • Wiadomość reklamacyjna powinna być wysłana do Serwisu nie później niż 3 dni od momentu wystąpienia zdarzenia.
 • Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na wiadomość reklamacyjną nie później niż w ciągu 7 dni od jej otrzymania. W sprawach mniej skomplikowanych odpowiedź organizatora udzielona w terminie 7 dni zawierać będzie informację na temat sposobu rozpatrzenia przez Organizatora reklamacji.
 • Jeżeli rozpoznanie zgłoszonej reklamacji wymaga przeprowadzenia czynności, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają udzielenie przez Organizatora informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji w 7-dniowym terminie, Organizator w tymże terminie informuje o zaistniałej sytuacji Użytkownika, który zgłosił reklamację. Organizator podaje jednocześnie przyczyny dłuższego rozpatrzenia reklamacji oraz termin jej rozpatrzenia nie przekraczający 21 dni począwszy od dnia przesłania Użytkownikowi zawiadomienia.
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o dalszej procedurze postępowania Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji
 1. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie spowodowanych funkcjonowaniem Serwisu, potrzebą zapewnienia jego rozwoju i harmonijnego funkcjonowania jak również interesem gospodarczym Organizatora.
 • Wszelkie zmiany w Regulaminie stają się obowiązującymi w ciągu 3 dni od ich opublikowania na stronie jestembogatakurs.pl
 • O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik ostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres podany przy Rejestracji oraz na stronach serwisu
 • W razie braku zgody na planowane zmiany Regulaminu Użytkownik obowiązany jest w ciągu 3 dni, o których mowa w pkt 8.3 zrezygnować z usług Serwisu poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Nieusunięcie konta użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza zgodę na nowe brzmienie Regulaminu. O treści niniejszego punktu Organizator pouczy Użytkownika w wiadomości dotyczącej zmiany Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Wersja 1.2 aktualizacja: 15 września 2021